ماژول فشار Fluke 750 EX

ماژول فشار Fluke 750 EX

توضیحات

ماژول فشار Fluke 750 EX یک ماژول ضد انفجار، ایمن و مناسب برای فضاهای قابل اشتعال می باشد. شرکت فلوک در رنج های مختلف این ابزار را عرضه کرده است. این ماژول برای اتصال به برخی کالیبراتورهایی که طراحی آن ها قابلیت اتصال به این محصول را دارد مثل Fluke 754 مناسب می باشد. ارتباط دیجیتال در این ماژول خطاهای ناشی از اتصالات ضعیف و تداخل الکتریکی را از بین می برد.ماژول های ضد انفجار، توانایی جبرانسازی (تامین) دما از 0 تا 50 درجه می باشد.

مشخصات محصول

برندFLUKE
ضد انفجاردارد
رنج فشار 750P000to 2.5 mbar
رنج فشار 750P010to 25 mbar
رنج فشار 750P220to 70 mbar
رنج فشار 750P230to 350 mbar
رنج فشار 750P040to 1 bar
رنج فشار 750P240to 1 bar
رنج فشار 750P050to 2 bar
رنج فشار 750P060to 7 bar
رنج فشار 750P270to 20 bar
رنج فشار 750P070to 35 bar
رنج فشار 750P080to 70 bar
رنج فشار 750P090to 100 bar
رنج فشار 750P20000to 140 bar
رنج فشار 750P290to 200 bar
رنج فشار 750P300to 340 bar
رنج فشار 750P310to 700 bar
رنج فشار 750PA3 0to 350 mbar
رنج فشار 750PA4 0to 1 bar
رنج فشار 750PA5 0to 2 bar
رنج فشار 750PA6 0to 7 bar
رنج فشار 750PA27 0to 20 bar
رنج فشار 750PA7 0to 35 bar
رنج فشار 750PA80to 70 bar
رنج فشار 750PA90to 100 bar
رنج فشار 750PV3350 mbar-
رنج فشار 750PV41bar-
رنج فشار 750PD270to 70 mbar-
رنج فشار 750PD3350to 350 mbar-
رنج فشار 750PD100.7to 0.7 mbar-
رنج فشار 750PD41to 1 bar-
رنج فشار 750PD51to 2 bar-
رنج فشار 750PD501to 3.5 bar-
رنج فشار 750PD61to 7 bar-
رنج فشار 750PD71to 14 bar-
رنج فشار 750PD271to 20 bar-
رنج فشار 750R040to 1 bar
رنج فشار 750R060to 7 bar
رنج فشار 750R270to 20 bar
رنج فشار 750R070to 35 bar
رنج فشار 750R080to 70 bar
رنج فشار 750R290to 200 bar
رنج فشار 750R300to 340 bar
رنج فشار 750R310to 700 bar
رنج فشار 750RD51to 2 bar-
رنج فشار 750RD60.8to 7 bar-
رنج فشار 750RD270.8to 20 bar-
رنج فشار 750P030to 350 mbar
رنج فشار 750P020to 70 mbar

مرتبط محصولات

product-img